Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “podmienky”) pre nákup v internetovom obchode kristinamisechova.sk, ktorý prevádzkuje firma Kristína Mišechová, IČO: 50897969, so sídlom Dunajská 4, 81108 Bratislava. Obchodné podmienky upresňujú vzťah medzi Zákazníkom a Predávajúcim v oblasti predaja medzi Kristína Mišechová (ďalej len “KM”) a jej obchodnými partnermi (ďalej len “Zákazník”). Zmluvné vzťahy sa uzatvárajú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Zadaním objednávky zákazník potvrdí, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých súčasťou je reklamačný poriadok, a že s nimi súhlasí. Zákazník je pred zadaním objednávky riadne informovaný o týchto podmienkach a má možnosť sa s nimi oboznámiť.

Každý nákup na www.kristinamisechova.sk je považovaný za záväzný a zadaním objednávky zákazník súhlasí s obchodnými podmienkami. Kúpna zmluva teda vzniká prijatím objednávky a jej vyplnením dáva klient súhlas KM zhromažďovať a archivovať osobné údaje. KM plní dodanie objednávky odovzdaním objednaných produktov zákazníkovi, alebo odovzdanie výrobku dopravcovi, čím tak prechádza riziko poškodenia objednaných produktov na stranu zákazníka. Dostupnosť produktu je vždy uvedená na stránke detailu daného produktu. Dodacia lehota závisí od dostupnosti produktu, platobných podmienok, podmienok dodania a je maximálne 30 dní. V prípadoch dostupných produktov sa zásielky expedujú do 5 pracovných dní od zaplatenia plnej kúpnej ceny spolu so zásielkou. V prípade produktov na mieru je doba dodania maximálne 60 dní. Zákazník dostane daňový doklad/faktúru o vybavení objednávky. 

V rámci efektivity dodania produktov si KM vyhradzuje možnosť zaslať zákazníkovi svoj nákup vo viacerých dodávkach, pričom náklady na poštovné hradí zákazník len pre prvú dodávku. V prípade výmeny produktu do 14 dní od zakúpenia sa náklady na poštovné účtujú zákazníkovi za každú jednotlivú zásielku smerujúcu k zákazníkovi. V prípade vrátenia výrobku do 14 dní znáša náklady na poštovné zákazník.

Záruka

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie výrobku (alebo jeho častí) spôsobené použitím. V tomto prípade nemôže byť kratšia životnosť výrobku považovaná za vadu a nemožno ju takú reklamovať. V prípade výrobku predávaného za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na vady, za ktoré bola dohodnutá nižšia cena. Ak sa tovar používa, KM nenesie zodpovednosť za vady zodpovedajúce úrovni použitia alebo opotrebenia, ktoré mal tovar, keď ho prevzal zákazník. Pre uplatnenie záručnej opravy musíte predložiť nákupný doklad (doklad o zaplatení, faktúru alebo záručný list). V prípade zasielania produktu KM musí byť výrobok zabalený na prepravu takým spôsobom, aby sa zabránilo poškodeniu počas prepravy. KM neposkytuje zákazníkovi pozáručný servis.

Reklamácie

V prípade, že zákazník objavil vadu zakúpeného výrobku počas záručnej doby, ktorá nebola spôsobená nesprávnym používaním, ale chybou samotného výrobku, má zákazník v záručnej dobe právo žiadať o reklamáciu výrobku.

V prípade odstrániteľnej vady:

  • má zákazník právo na bezplatné, správne a včasné odstránenie vady
  • má zákazník právo vymeniť chybný výrobok alebo chybnú súčasť
  • má zákazník právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy
  • v prípade neodstrániteľnej vady má zákazník právo vymeniť chybný výrobok alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak zákazník nie je schopný riadne produkt užívať pre chybu aj po reklamácii (t.j. výrobok už bol reklamovaný 3-krát za rovnakú chybu) alebo pre väčší počet chýb, má právo na výmenu chybného výrobku alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy

Reklamácie sa nevzťahuje na prípady:

  • ak vznikla vada alebo poškodenie používaním výrobku v rozpore s návodom na použitie alebo iným nevhodným používaním zo strany zákazníka
  • preukázateľne nevhodným zásahom do výrobku
  • na vady vyplývajúce z bežného opotrebenia odevného výrobku.

V prípade reklamácie je vhodné zaslať výrobky v primeranom obale alebo balení, pretože KM nezaručuje žiadne mechanické poškodenie pred prijatím výrobku. K reklamácii prijímame len čisté výrobky.

Odstúpenie od zmluvy

Objednávateľ ako súkromná osoba (nepodnikateľ) má v súlade so zákonom možnosť odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. V takom prípade objednávateľ kontaktuje prevázdkovateľa a zašle mu písomné prehlásenie (nie elektronickou formou komunikácie) o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu či presnej adresy pre finančné vysporiadanie. Zakúpený tovar v pôvodnom stave ako pri prevzatí (vrátane dokumentácie, príslušenstva, a pod.) objednávateľ zašle na vlastné náklady spolu s originálom dokladu o kúpe späť na adresu prevádzkovateľa (ale nie formou dobierky). Právo na odstúpenie od zmluvy nemá objednávateľ, ak bol tovar zakúpený a prevzatý osobne u prevádzkovateľa. Prevázdkovateľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ objednávateľ nepožiada inak. V prípade, ak je vrátený tovar poškodený, použitý, opotrebovaný alebo neúplný, prevádzkovateľ môže vrátiť objednávateľovi kúpnu cenu zníženú o hodnotu poškodenia, či opotrebenia predmetného tovaru a to vo výške min. 1% z celkovej ceny tovaru (v súlade s príslušnými ustanoveniami § 457 Občianskeho zákonníka). 

Objednávateľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom objednávateľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy, taktiež nemôže odstúpiť pri predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek objednávateľa, pri tovare určeného osobitne pre jedného objednávateľa, pri tovare, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (napr. z hygienických dôvodov) alebo pri tovare, ktorý rýchlo podlieha skaze.

Záverečné ustanovenia

Tieto podmienky platia pre všetky nákupné zmluvy medzi KM a zákazníkom. Predávajúci Kristína Mišechová si vyhradzuje právo zmeniť a doplniť podmienky. Zmenené podmienky sa musia zodpovedajúcim spôsobom oznámiť na webovej stránke www.kristinamisechova.sk